Participatiewet - veranderingen

Door het samenvoegen van de WSW, Wajong en WWB worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het UWV krijgt slechts een ondersteunende verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze wet.

Per 1 januari 2015 is de WSW afgeschaft voor nieuwe instroom. WSW-werknemers behouden hun indicatie na 1 januari 2015, maar ‘nieuwe’ WSW’ers vallen vanaf heden onder de Participatiewet. Zij zullen zich moeten wenden tot de gemeenten voor ondersteuning.

De Wajong is ook ingrijpend veranderd. Alle huidige Wajong uitkeringen zullen worden herbeoordeeld. Voor de Wajongers die geen arbeidsvermogen hebben zal niets veranderen. Voor de Wajongers met een uitkering en de vaststelling dat er arbeidsvermogen aanwezig is, zal de uitkering verlaagd worden naar 70% van het wettelijk minimumloon. Werkgevers behouden de mogelijkheid om loondispensatie aan te vragen bij UWV ter ondersteuning van het beperkte arbeidsvermogen.

Sinds de Participatiewet van kracht is vallen jongeren alleen onder de nieuwe Wajong wanneer zij volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

De WWB (bijstand) is al flink aangescherpt de afgelopen jaren. Met de start van de Participatiewet zal nu ook de uitvoering veranderen. Zoals wij eerder aangaven, worden mensen die in aanmerking komen voor WWB samengevoegd met andere doelgroepen van de Participatiewet. Zo zal de groep die voorheen in aanmerking zou komen voor de Wajong met arbeidsvermogen zich nu ook bij de gemeente moeten melden. Dit zal ook het geval zijn voor de groep die voorheen in aanmerking kwam voor de WSW. De WWB wordt dan ook onderdeel van de doelgroep van de Participatiewet.

Participatiewet veranderingen