Wet banenafspraak

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Met deze afspraak wordt de Participatiewet extra ondersteund. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gecreëerd dienen te zijn.

100.000 daarvan zouden door de markt zelf gecreëerd moeten worden. 25.000 banen worden door de overheid gecreëerd. Hierdoor zal er elk jaar een flinke ontwikkeling in de arbeidsparticipatie van de doelgroep nodig zijn om in 2026 aan het totale aantal van 125.000 extra banen te komen. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd in de Quotumwet.

De banenafspraak is een landelijke afspraak. Dit betekent dat er op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers van de sectoren markt en overheid de doelstelling hebben gehaald.

Waarom bestaat de banenafspraak?
Mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Wanneer mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, dan ontstaat er een meer 'inclusieve arbeidsmarkt'. Om tot deze inclusieve arbeidsmarkt te komen hebben het kabinet en sociale partners samen afspraken gemaakt om extra banen te realiseren.

Wie behoren er tot de doelgroep van de banenafspraak?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie.
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Wanneer u twijfelt of iemand onder de doelgroep van de banenafspraak wordt geschaard, dan kunt u dit nagaan in het doelgroepregister.

Hoeveel banen moeten er jaarlijks worden gecreëerd?
In totaal moeten er 125.000 banen worden gecreëerd. De onderstaande tabel geeft weer hoeveel banen er jaarlijks gecreëerd moeten worden om deze doelstelling te behalen.

Banenafspraak aantallen banen

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de banenafspraak verwijzen wij u graag naar het 'Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u ook direct contact met ons opnemen.